Akros AB - Verksamhetsutveckling

Effektivt kvalitetsarbete

Hur säkerställer vi ett effektivt kvalitetsarbete?

En förutsättning för att nå lönsamhet och hålla försprånget till konkurrenterna är att man har ett kvalitetsarbete som resulterar i ständig förändring till det bättre. Ett sådant kvalitetsarbete är odelat beroende av både medarbetarnas engagemang och systemets struktur. Företagets utveckling från en obefintlig kvalitetskultur till den totala kan grovt beskrivas i fyra faser som organisationen går igenom.

1

Brandkårsmentalitet

Den dagliga verksamheten styrs på ett reaktivt sätt och man kör fram till stopp eller att fel uppstår. Ofta används s.k. fixarlösningar. Man åtgärdar symptomen, men inte orsaker till problemen. I bästa fall går larmen innan haveri har uppstått. Fördelningen av ansvar och befogenheter inom organisationen är otydlig.

2

Målstyrning

Arbetet övergår mer till att styra mot satta mål än att i efterhand kontrollera. Man tar fram målvärden för olika delar av verksamheten. För att ha möjlighet att identifiera källor till problem i verksamheten utvecklas aktiviteter för att samla in data och orsak/verkan analyser är en del av verksamheten.

3

Processfokus

Processorientering och tvärfunktionella team är viktiga ingredienser i denna fas. Målet är att skapa ett internt kund-/leverantörsförhållande som ökar ”flytet” genom organisationen. Man börjar att vara medveten om processers krav och förväntningar på varandra. Verksamheten är målstyrd med mål för olika nivåer och processer. Ett riskbaserat tänkande som baseras på gemensamma prioriteringar börjar att etablera sig i organisationen.

4

Gemensam värdegrund

Verksamheten utvecklas genom en strategisk planering och målstyrning som baserar sig på verksamhetens framgångsfaktorer och marknadsprioriteringar. Genom att strategierna är nedbrutna till handlingsplaner och målbilder för verksamhetens processer kan utvecklingen styras och följas kontinuerligt. Man har en kunddriven utveckling av verksamheten som baseras på en gemensam värdegrund.

I vilken fas befinner sig Din organisation?

Hos Akros AB finns kompetensen att hjälpa din organisation att påbörja utvecklingen från den obefintliga till den totala kvalitetskulturen. För nå till den totala kvalitetskulturen och ständiga förbättringar krävs det en gemensam kraftsamling i organisationen. Vi har samlat våra erfarenheter i begreppet ”Effektivt kvalitetsarbete” som fokuserar effektivitets- och produktivitetsutveckling och som identifierar förbättringsprojekt. Metoden har till syfte att genom en helhetssyn på verksamheten och genom en strategisk planering och målstyrning som baserar sig på verksamhetens framgångsfaktorer och marknadsprioriteringar kan verksamheten nå sina långsiktiga mål.

Låt oss ge er tillgång till pusselbitarna i form av kunskap och metoder, samt vara ert stöd i resan från brandkårsmentalitet, där ni lägger tid och resurser på att släcka de ”bränder” som uppstår, till en kundcentrerad verksamhet baserat på en gemensam värdegrund där ständiga förbättringar är en naturlig del.

Välkommen att kontakta oss för en vidare dialog om hur vi kan stärka Er konkurrenskraft!

Har du fler frågor?

Tveka inte att kontakta oss! Du hittar all vår kontaktinformation här på hemsidan. Det går bra att ringa eller skicka ett formulär. Svarar vi inte på en gång så återkommer vi så snabbt vi kan.

Kontakta oss